Bugun...


Kemal Çalışkan


facebook-paylasT.C. ile Singapur Arasındaki STA'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tarih: 20-03-2017 17:15:00 Güncelleme: 20-03-2017 17:15:00


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

08 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.02.2017 tarihli ve 6775 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti ve Singapur Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.

 

Bundan sonraki aşama olan tarafların iç onay süreci başlamıştır.!!!

 

Bu süreçte Kanun, taraf ülkelerin meclislerinde görüşülerek onaylanacaktır.  TBMM de karar onaylandıktan sonra Resmi Gazete de konu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanacaktır.  Daha sonra bu karara istinaden Dış İşleri Bakanlığı kanalıyla nota teatisi bildiriminde bulunularak süreç sonuçlanacaktır. Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için iki ülkenin de yukarıda bahsettiğimiz iç onay sürecini bitirmesi gerekmektedir.

 

Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi yayımlanacak olan Bakanlar Kurulu Kararında ayrıca bildirilecektir.!!!!

 
ANLAŞMAYA DAİR HÜKÜMLER VE UYGULAMA ESASLARININ ÖZETİ

 
BÖLÜM 3 
ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 
Madde 13- Değişikliğe uğramama

 

1-  Taraf ülkelerden birinde ithal edilecekleri beyan edilen ürünler, menşeli oldukları kabul edilen diğer taraf ülkeden ihraç edilmiş olan ürünlerle aynı olmalıdır. Bu ürünlerin ithal edileceklerinin beyan edilmesinden önce değiştirilmemiş, herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş veya iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yönelik işlemler haricinde veya ithalatçı taraf ülkenin kendi özel gereklilikleri uyarınca işaret, etiket, mühür veya başka herhangi bir belgenin eklenmesi veya yapıştırılmasından başka bir işlemden geçmemiş olmaları gerekir.
2- Ürünler veya sevkiyatlar transit ülkesi(leri)nde gümrük gözetimi altında kalmaları kaydıyla depolanabilirler.
3-   4. Bölüme ( Menşe Beyanı ) halel gelmeksizin sevkiyatlar ihracatçı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildikleri hallerde, transit ülkesi(leri)nde gümrük gözetimi altında kalmak kaydıyla bölünebilirler.
4- Gümrük idarelerine aksini gösterecek bir sebep olmadığı sürece, 1 ila 3. Fıkranın hükümlerinin yerine getirilmiş olduğu kabul edilir. Bu hallerde gümrük idareleri beyan sahibinden, konşimento gibi yükleniciye ait taşımacılık belgeleri ya da ambalaj, işaret veya numaralarına dayanan gerçek veya somut kanıtlar ya da eşyanın kendisi ile ilgili her türlü kanıt dahil olmak üzere, bu hükümlerin yerine getirildiğine dair herhangi bir usulde verilebilecek tüm kanıtları temin etmesini talep edebilir.

BÖLÜM 4
MENŞE BEYANI
Madde 15- Genel Gereklilikler

 

1- Türkiye menşeili ürünlerin Singapur’a ithalatlarında veya Singapur menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalatlarında, bir beyanın
 ( bundan sonra ‘’ menşe beyanı’’ olarak atıfta bulunulacaktır.) ibrazı suretiyle iş bu anlaşmanın tercihli tarife muamelesinden yararlanırlar. Menşe beyanı, menşeli ürünün teşhisini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan bir fatura veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde yapılır.

 

Madde 16- Menşe beyanında bulunma koşulları

 

1-  Madde 15’de ( Genel gereklilikler başlığı altındaki ) atıfta bulunulan menşe beyanı;
 
a-Türkiye’de herhangi bir ihracatçı tarafından
 
b-Singapur’da ise ;
(i)Yetkili idareye kaydolup Münhasır işletme numarası almış ve
(ii)Menşe beyanında bulunulmasıyla ilgili olarak Singapur’da geçerli düzenleyici hükümlere uygun
 
Olan ihracatçılar tarafından düzenlenebilir.
 
2-  Bir menşe beyanı, ilgili ürünlerin Türkiye veya Singapur menşeli ürünler olarak kabul edilebildiği ve işbu protokolün diğer gerekliliklerini yerine getirdiği hallerde hazırlanabilir.
 
3- Menşe beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı taraf ülkenin gümrük idarelerinin talebi üzerine madde 21 de ( Destekleyici belgeler ) atıfta bulunulan, ilgili ürünlerin menşe statüsü ile işbu protokolün diğer gerekliliklerinin yerine getirilmiş olduğunu ispat etmeye uygun tüm belgeleri her an ibraz etmeye hazırlıklı olur.
4-  Bir menşe beyanı, ihracatçı tarafından İngilizce olarak, metni işbu protokole ek olarak EK_E de verilen beyanın Fatura, teslimat notu veya daha başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampayla damgalanması veya basılması suretiyle ihracatçı taraf ülkenin iç hukukuna uygun olarak hazırlanır. El yazısıyla yapıldığı hallerde beyan büyük harflerle ve mürekkeple yazılır.
 
5-   Menşe beyanları, ihracatçının kendi el yazısıyla atacağı gerçek imzasını taşır.
 
6-   Bir menşe beyanı, eşyanın gümrük bölgesine girişinden sonra Türkiye’de en geç iki yıl, Singapur’da ise bir yıl içinde sunulması kaydıyla istisnai olarak ihracattan sonra (‘’Geriye dönük beyan’’) düzenlenebilir.
 

Madde 23- Farklılıklar ve şekil hataları

 

1-   Menşe beyanı üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idaresine ibraz edilen bu tür belgeler üzerindeki ibareler arasındaki bulunabilecek küçük tutarsızlıklar, sunulan ürünlere karşılık geldiğinin usulünce tespit edilmesi kaydıyla, menşe beyanını ipso facto geçersiz kılmaz.
 
2- Menşe beyanı üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan daktilo hatası gibi bariz şekil hataları, menşe ispat belgesinin reddedilmesini gerektirmez.
 

 

Madde 27- Üçüncü ülke faturası

 

İthalatçı taraf ülkenin gümrük idaresi, ilgili satış faturasının üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlendiği durumlarda, bu eşyanın işbu protokolün gerekliliklerini yerine getirmesi koşuluyla, menşe beyanlarını kabul edebilir.

 
Madde 32- Sevk halindeki veya depodaki eşya için geçiş hükümleri

 

İşbu anlaşmanın hükümleri, işbu protokol hükümlerini karşılayan ve bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte sevk halinde olan ya da taraf ülkelerde Antrepolarda veya Serbest Bölgelerde geçici depolanan eşyaya ; Madde 16 ( Menşe beyanında bulunulmasına dair koşullar ) Paragraf 6 çerçevesinde sonradan düzenlenmiş bir menşe beyanının ve talep edilmesi halinde eşyanın madde 13 ( Değişikliğe uğramama ) uyarınca doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgeler ile beraber ithalatçı taraf ülkenin gümrük idaresine, o taraf ülkenin gümrük bölgesine ithal edilmesinden en geç bir yıl içinde sunulması kaydıyla uygulanabilir.
 

 

BÖLÜM 2-B
 
GÜMRÜK VERGİLERİNİN İNDİRİLMESİ VE/VEYA SIFIRLANMASI

 

Madde2.6
İthalattaki gümrük vergilerinin indirilmesi ve/veya sıfırlanması

 

1-Her bir taraf diğer taraf menşeli mallara uygulanan gümrük vergilerini Ek 2-A’da ( Gümrük vergilerinin indirilmesi ) yer alan cetveller ile uyumlu bir şekilde indirecek ve/veya sıfırlayacaktır.
 
2-Paragraf 1’e göre ardışık indirimlere tabi tutulacak ithalattaki gümrük vergilerinin temel oranları, EK 2-A’daki ( Gümrük vergilerinin indirilmesi ) cetvellerde belirtileler olacaktır.
 
3-İşbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir zamanda, taraflardan biri ithalatta uygulanan En Çok Kayrılan Ülke  ( Bundan sonra ‘’MFN’’ olarak anılacaktır ) gümrük vergisini indirirse, söz konusu vergi oranının tarafın EK 2-A’da ( Gümrük vergilerinin indirilmesi ) yer alan cetveline göre hesaplanan gümrük vergisi oranından daha düşük olması halinde ve olduğu süre boyunca, işbu anlaşma ile kapsanan ticarette o vergi uygulanacaktır.
 
4-İşbu anlaşmanın yürürlüğe girişinden üç yıl sonra, taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, taraflar ithalattaki gümrük vergilerinin indirilmesi ve sıfırlanmasının hızlandırılması ve kapsamının genişletilmesi hususunu istişare edeceklerdir. Ortak komitede taraflarca alınan hızlandırılması veya kapsamının genişletilmesine ilişkin bir karar cetvellerinde o eşya için belirlenmiş vergi oranı ya da indirim kategorisinin yerine geçecektir.

 

EK-2-A
GÜMRÜK VERGİLERİNİN SIFIRLANMASI

 

1-Her bir tarafın diğer taraf menşeli mallara uyguladığı bütün gümrük vergileri, işbu ekte bulunan ilgili tarafın cetvellerinde aksi belirtilmedikçe, işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile sıfırlanacaktır.
 
2-İşbu anlaşmanın yürürlüğe girişi ile sıfırlanmayan gümrük vergilerinin her tarafça sıfırlanmasına Madde 2.6 ( İthalattaki Gümrük Vergilerinin indirilmesi ve/veya sıfırlanması ) ile uyumlu olarak aşağıdaki aşamalandırma kategorileri uygulanacaktır.
 
(a)Tarafların birinin cetvelinde ‘’ 3 ‘’ aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere dört aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya dördüncü yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır.
 
(b)Tarafların birinin cetvelinde ‘’ 5 ‘’ aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere altı aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya altıncı yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır.
 
(c)Tarafların birinin cetvelinde ‘’ 7 ‘’ aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere sekiz aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya sekizinci yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır.
 
(d)Tarafların birinin cetvelinde ‘’ 10 ‘’ aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere On bir aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya On birinci yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır.
 
(e)‘’ X ‘’ aşamalı kategorisinde yer verilen kalemlere ilişkin olarak işbu anlaşma kapsamında gümrük vergileri bakımından hiçbir yükümlülük uygulanmayacaktır.
 
3-Belirli bir tarife kodu altında yer alan eşyalar ile ilgili olarak, temel gümrük vergisi oranı ve her indirim aşamasında geçici gümrük vergisi oranının belirlenmesinde kullanılacak aşamalandırma kategorileri ilgili Tarife kodu için her bir tarafın cetvelinde belirtilir.
 
4-Paragraf 2’nin amaçları doğrultusunda, ara dönem aşamalardaki gümrük vergisi oranı, en azından yüzde puanın en yakın ondalığına ve/veya Türkiye için mümkün olduğunda 1 Türk Kuruşu veya eşdeğer bir para birimin en yakın ondalığına indirilmek üzere aşağıya yuvarlanır.
 
5-İşbu Ek’in ve tarafların cetvellerinin amaçları doğrultusunda, birinci yıl işbu anlaşmanın yürürlüğe giriş yılı, ikinci yıl birinci yılı takip eden takvim yılı olarak ve takip eden yıllar ise bu yöntemdeki gibi hesaplanır.
 
6-İşbu Ek’in ve tarafların cetvellerinin amaçları doğrultusunda, ikinci yıldan başlamak üzere, yıllık gümrük vergisi indirimin her bir yıllık aşaması ilgili yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacaktır.

 
 

EK-2-A-2
TÜRKİYE’NİN TARİFE CETVELİ

 

1-İşbu cetvelin hükümleri genel olarak Türkiye’nin Gümrük Tarife Cetveli ( Bundan sonra ‘’TGTC’’ olarak anılacaktır. ) çerçevesinde ifade edilmiştir ve işbu cetvelin hükümlerinin yorumlanmasında, cetvelin alt başlıklarının ürün kapsamları da dahil olmak üzere, TGTC’nin, genel Notlar, Bölüm Notları, Fasıl Notları ve alt başlıklarına ait notlar esas alınacaktır. İşbu Cetvelin hükümleri TGTC’nin bunlara tekabül eden hükümleri ile aynı olduğu ölçüde, işbu cetvelin hükümleri, TGTC’nin tekabül eden hükümleri ile aynı anlama gelecektir.
 
2-İşbu cetvelde belirtilen temel gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlükte olan Türkiye’nin MFN gümrük vergi oranlarını yansıtır.
 
3-Madde 2.6 ( İthalatta gümrük vergilerinin indirilmesi ve/veya sıfırlanması ) uyarınca Türkiye Singapur menşeli eşya üzerindeki vergileri, ‘’X‘’ kategorisi hariç olmak üzere Türkiye’nin Tarife Cetvelinde belirtildiği şekilde, işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren indirim takvimi çerçevesinde sıfırlar.

 

TGTC  FASIL 39 PLASTİKLER VE MAMULLERİ İLE İLGİLİ TABLO

 

AS Kodu

Tanım

Temel Oran

Muamele Kategorisi

3901.10.90.00.11

Alçak Yoğunluk Polietilen

6,5

7

3901.20.90.00.11

Yüksek Yoğunluk Polietilen

6,5

7

3902.10.00.00.11

Polipropilen Kompaundları

6,5

7

3902.10.00.00.19

Diğerleri ( PPH )

6,5

7

3903.11.00.00.00

Genleşebilen ( EPS )

6,5

7

3903.19.00.00.00

Diğerleri  ( PS '' HIPS/GPPS'' )

6,5

7

3903.20.00.00.00

Stiren-akrilonitril ( SAN ) kopolimerleri

6,5

7

3903.30.00.00.00

Akrilonitril-butadien-stiren ( ABS ) kopolimerleri

6,5

7

3903.90.90.00.00

Diğerleri

6,5

7

3904.10.00.00.19

Diğerleri ( S-PVC )

6,5

7

 

 

‘’ Tarafların birinin cetvelinde ‘’ 7 ‘’ aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlerdeki menşeli eşya üzerindeki gümrük vergileri işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için eşit olmak üzere sekiz aşamada kaldırılacak ve söz konusu eşya sekizinci yılın 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak şekilde her türlü gümrük vergisinden muaf olacaktır. ‘’

 

TGTC  FASIL 39 PLASTİKLER VE MAMULLERİ İLE İLGİLİ DİĞER GTİP LER HAKKINDA

 

39. Fasılda olup ta yukarıdaki tabloda yer almayan hammaddeler, yarı mamuller ve mamuller;
‘’ EK-2-A Gümrük Vergilerinin sıfırlanması ‘’ başlığı altındaki 1.maddede belirtildiği üzere anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile sıfırlanacaktır.

 

EK-2-A
GÜMRÜK VERGİLERİNİN SIFIRLANMASI

1-‘’Her bir tarafın diğer taraf menşeli mallara uyguladığı bütün gümrük vergileri, işbu ekte bulunan ilgili tarafın cetvellerinde aksi belirtilmedikçe, işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile sıfırlanacaktır.‘’
 
Önemli Not : Konu ile ilgili, Ekonomi Bakanlığı, AB Genel Müdürlüğü, STA Daire Başkanlığından Sayın Yıldız ONUR  ile görüşülmüş olup gerekli bilgilendirme kendisinden telefonda alınmıştır.

mutlu dinçer / 15-06-2017 15:02

merhaba 2016 da ek vergiler kapsamında singapurda dahilmidir. ithalat yapılacak ürün kozmetikYAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI